REALIZACJA ZADANIA PRZY POMOCY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie zrealizował w roku 2016 zadanie:
 
„Badanie stanu środowiska – inwentaryzacja ichtiofauny rzeki Wisły– obwód rybacki nr  4 i 5.’’
 
 
Zadanie zostało zrealizowane przy udziale pomocy finansowej  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zg. z umową nr D/039/16/42.
 
 
Koszt kwalifikowany zadania: 15.400  zł
Kwota dotacji : 6.160  zł