ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2019
Załącznik nr 3 do
Regulaminu udzielania zamówień dla przedsięwzięć dotowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 10.03.2014r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2019
 
1. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie, z siedzibą ul. Ochronek 24, 33 – 100 Tarnów, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym:

Przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków zwierząt- ochrona ryb reofilnych – przywrócenie naturalnej populacji  świnki, certy, bolenia i brzany narybek jesienny  w systemie rzeki Dunajec, Raba i Wisła. 
/określenie przedmiotu zamówienia/
 
a) Gatunki: świnka narybek jesienny,  certa narybek jesienny, boleń narybek jesienny, oraz brzana narybek jesienny. 
 
2. Określenie istotnych warunków zamówienia:
 
a) termin:   od 15 września  do 15 października  2019r. 
/określenie terminu wykonania zamówienia lub terminów szczegółowych/
 
b) warunki płatności: 
przelew 7 dni od dnia odbioru materiału zarybieniowego  /termin, ew. raty/ 
 
c) kryteria oceny ofert:
- doświadczenie w produkcji karpiowatych ryb reofilnych ,
- możliwość wyprodukowania narybków o genotypie zgodnym z naturalnym genotypem ryb z dolnego Dunajca,
- możliwość hodowli narybku w warunkach zbliżonych do naturalnych z możliwością częściowego udziału pokarmu naturalnego  (dopuszczenie do kontroli warunków chowu przez zamawiającego),
- odbiór po 15 września 2019r. , wymagana wielkość ryb nie mniejsza Lt = 6,0  zapewnienie własnego profesjonalnego transportu materiału w miejsca zarybień wskazane przez zamawiającego,
- cena
/wskazać jakie/
 
d) inne: 
/wskazać jakie/
3. Oferty należy składać:
a) w formie: x pisemnej   faxu x e-mail
b) na adres pzwtarnow@op.pl lub Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie ul. Ochronek 24 33-100 Tarnów 
c) do dnia 23.05.2019r.