Składki członkowskie 2024

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr 66/IX/2023 ZG PZW z dnia 3 września 2023 r.

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ

w 2024 r.

 

Lp

stopnie ulgi

Treść

 Wysokość kwota

1.

 

Składka członkowska

170 zł

2.

 

Składka członkowska ulgowa 75%

43 zł

I stopień

1) członkowie uczestnicy do lat 16

II stopień

2) młodzież szkolna i studenci od 17-24 lat

III stopień

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

3.

 

Składka członkowska ulgowa 50%

85 zł

IV stopień

1) członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW

V stopień

2) członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

4.

VI stopień

Składka członkowska ulgowa 25%

128 zł

- odznaczeni srebrną odznaką PZW

5.

 

Wpisowe:

 

1) członka zwyczajnego PZW

30 zł

2) członka uczestnika PZW – do 100%

0 – 30

6.

 

Legitymacja członkowska

10 zł

 

Uwaga:

 • W przypadku zastosowania poszczególnych stopni ulg kwota zaokrąglona do pełnych złotych

 1. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich
  z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych PZW. Podstawą do wydania zezwolenia jest wklejony do legitymacji znaczek „ Członek Honorowy PZW”.

 2. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

 3. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu (w granicach określonych niniejszą uchwałą).

Załącznik nr 2

do Uchwały

nr 66/IX/2023 ZG PZW

z dnia 3 września 2023 r.

 

 

 

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ w 2024 r.

 

 

 1. Młodzież do lat 14 niezrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach uprawnień, łowiska i dziennego limitu swego opiekuna posiadającego kartę wędkarską i zezwolenie na wędkowanie uprawnionego do rybactwa oraz w jego obecności, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z innych przepisów.

 2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

 3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego
  i posiadaniem w legitymacji hologramu „ Członek Honorowy PZW”

 4. Członkowie PZW w wieku 17-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

 5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowych odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

 6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami
  i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

 7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek.

 8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.

 9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

Składki okręgowe 2024

     Załącznik nr 1 do Uchwały  Zarządu Okręgu  nr  60 z dnia  02.10.2023

Tabela  opłat i składek  członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód

w Okręgu PZW Tarnów na rok 2024

 

Rodzaj składki rocznej

Cena zł

DOSTĘPNE WODY Załącznik

PODSTAWOWA

ULGOWA

UCZESTNIK

1.

Składka Członkowska  na ochronę i zagospodarowanie wód Pełna roczna: P

640,00 zł

535,00 zł

390,00 zł

1,2,3,4,5

 2.

Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Niepełna roczna N

190,00 zł

135,00 zł

40,00 zł

1

370,00 zł

315,00 zł

220,00 zł

2

3.

Składka Uzupełniająca U  Do Składki Członkowskiej Niepełnej (podstawowa, ulgowej, uczestnika)  w Okręgu PZW Tarnów

 

a)

Składka Uzupełniająca U

  20,00 zł

20, 00 zł

 20, 00 zł

1

b)

 200,00 zł

200,00 zł

200,00 zł

2

d)

  50, 00 zł

        50,00 zł

       50, 00 zł

3

e)

   50,00 zł

        50,00 zł

       zwolniony

4

f) 150,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 5

4.

Składka Członkowska  na ochronę i zagospodarowanie wód okresowa na wybrane  obwody rybackie rzeki, zbiorniki, stawy.

a)

1-dniowa na  wody otwarte zał. 1

30,00 zł

Dla członków PZW

1

b)

1-dniowa na wody zał. 2,3

50,00 zł

Dla członków PZW

2,3,

c)

         + środki pływające

55,00 zł

2,3,4

d)

3 dniowa na wody otwarte zał.1

75,00 zł

Dla członków PZW

1

e)

3 dniowa na wody zał. 2,3

115,00 zł

Dla członków PZW

2,3

f)

+ środki pływające

120,00 zł

2,3,4

g)

7 dniowa na wody otwarte zał. 1

120,00 zł

Dla członków PZW

1

h)

7 dniowa na wody zał. 2,3

180,00 zł

Dla członków PZW

2,3

i)

+ środki pływające

190,00 zł

2,3,4

 

 

1.

Egzamin na kartę wędkarską

30,00 zł

Zwolnienia w opłacie należą do decyzji Zarządów Kół

 

 

 

 

Uwagi i wyjaśnienia

Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Pełna podstawowa: P - Dla członków PZW, którym nie przysługują żadne zniżki.

 

Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Pełna Ulgowa: Dla członków PZW odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW studentów i młodzieży uczącej się w wieku od 17 do 24 lat, członków PZW mężczyzn powyżej 65-go życia a kobiet powyżej 60-go roku życia, dla członków PZW, których współmałżonek uiścił składki za wędkowanie oraz członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Pełna Uczestnik: Dla młodzieży do lat 16-tu z zastrzeżeniem, że osoba poniżej 14-tego roku życia może wędkować jedynie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę wędkarską. Młodzieży do lat 16-tu zabrania się wędkowania w porze nocnej bez opieki osoby pełnoletniej.

Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Niepełna (podstawowa),: Dla członków PZW, którym nie przysługują żadne zniżki i rezygnują z niektórych wód lub metod wędkowania.

Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Niepełna (ulgowa) Dla członków PZW odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW, studentów i młodzieży uczącej się w wieku od 17 do 24 lat, członków PZW mężczyzn powyżej 65-go życia a kobiet powyżej 60-go roku życia, dla członków PZW, których współmałżonek uiścił składki za wędkowanie oraz członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności i rezygnuje z niektórych wód lub metod wędkowania.

Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Niepełna (uczestnika) - dla młodzieży do lat 16-tu zastrzeżeniem, że osoba poniżej 14-tego roku życia może wędkować jedynie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę wędkarską. Młodzieży do lat 16-tu zabrania się wędkowania w porze nocnej bez opieki osoby pełnoletniej i rezygnują z niektórych wód lub metod wędkowania.

Składki Uzupełniające U Do Składki Członkowskiej Niepełnej (podstawowej, ulgowej, uczestnika) w Okręgu PZW Tarnów dla Członków, którzy zamierzają skorzystać z większej ilości wód z niektórych wód lub metod wędkowania.

 

 

Szczegółowe wyjaśnienia dot. ulg i zwolnień w opłacie składek oraz o sposobie ich uiszczenia:

 1. Honorowi członkowie PZW oraz odznaczeni złotą z wieńcami odznaką PZW są zwolnieni ze składek członkowskich niepełnych na zagospodarowanie i ochronę wód. Obowiązuje wpis do legitymacji członkowskiej na podstawie legitymacji odznaki PZW.

 2. Członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW płacą ulgową składkę członkowską pełną (na potrzeby finansowania zadań organizacyjnych i sportu wędkarskiego oraz na potrzeby zagospodarowania i ochrony wód).

 3. Składki okresowe nie są objęte ulgami.

 4. Nie ma ulg przy składce uzupełniającej, płacą wszyscy którzy chcą korzystać z wód załącznik nr 2

 5. Wykupienie składki uzupełniającej na środki pływające jest możliwe tylko po wykupieniu załącznika nr 2 stawy (Trzydniaki, Trzydniaki S1, Narożniki, Kłaj + Starorzecze Rz. Raby, Kantoria, Komorów i Niwka, Bobrownik Wielkie)

 6. Członek uczestnik z innego Okręgu PZW opłaca składki według załączonej tabeli.

 

Załącznik 1 wykaz wód:

Wszystkie rzeki, potoki oraz zb. Czchów, zb. Skrzyszów i staw Olszyny

 

Załącznik 2 wykaz wód:

Stawy pożwirowe (Niwka, Trzydniaki, Trzydniaki S1, Narożniki, Kantoria, Komorów, Bobrowniki Wielkie, Kłaj + Starorzecze rzeki Raby północna część względem autostrady )

 

Załącznik 3 wykaz wód:

Trzydniaki S2 oraz Bobrowniki „PRZED WAŁM” złów i wypuść. Można wykupić tylko z załącznikiem nr 2

 

Załącznik 4 Połów ze środków pływających:

Obowiązuje na zbiornikach pożwirowych: Bobrowniki Wielkie, Komorów, Niwka, Narożniki, NO KILL „PRZED WAŁEM”. Pozostałe zbiorniki pożwirowe obejmuje całkowity zakaz używania środków pływających , łódek zdalnie sterowanych , echosond .

Opłata nie dotyczy Członka Uczestnika. Może wędkować ze środków pływających tylko pod opieka osoby posiadającej w/w składkę.

 

Załącznik 5 wykaz wód :

Staw pod opieką Koła .

 

Opłaty
Składki okręgowe 2024 okresowe dla niezrzeszonych

Dla osób niezrzeszonych i cudzoziemców

LPSkładka Członkowska Na Ochronę I Zagospodarowanie WódKwotaZałączniki
  OPŁATA CAŁOROCZNA     
       
1 Opłata Całoroczna na wszystkie wody  700,00 zł 1,2,3
2 Opłata całoroczna na wszystkie wody + środki pływające 750,00 zł 1,2,3,4
       
  OKRESOWE TYLKO WODY OTWARTE - RZEKI     
       
1 1-dniowa wody otwarte rzeki 50,00 zł 1
2 3-dniowa wody otwarte rzeki 110,00 zł 1
3 7-dniowa wody otwarte rzeki 220,00 zł 1
       
  OKRESOWE TYLKO STAWY - ZBIORNIKI POŻWIROWE     
       
1 Opłata 1-dniowa na wody  zał. 2 , 3   + środki pływające zał. 4 80,00 zł 2 , 3 , 4
2 Opłata 3-dniowa na wody  zał. 2 , 3  + środki pływające  zał. 4 200,00 zł 2 , 3 , 4
3 Opłata 7-dniowa na wody  zał. 2 , 3  + środki pływające  zał. 4 360,00 zł 2 , 3 , 4