ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE BADAŃ RZEKI WISŁY

1. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie, z siedzibą ul. Ochronek 24, 33 – 100 Tarnów, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym:
Wykonanie badania stanu ichtiofauny w rzece Wiśle na Obwodach Rybackich nr 4 i 5 wynikających z umów z RZGW dot. przeprowadzenia raz na 5 lat odłowów kontrolnych mających za zadanie ustalenie składu gatunkowego i ilościowego ryb.

Termin dokonywania połowu wiosna -jesień:

Rozpoczęcie badań planuje się od 15 kwietnia a zakończenie do 30 listopada 2016 roku. Ze względów na rozległy obszar badań oraz połowy wiosenne i jesienne w/w termin jest tak rozpięty. Minimalna ilość stanowisk i metoda połowu ryb:

Badane wody obwodu zasadniczego
Obwód rybacki Nazwa cieku Przewidywana ilość stanowisk
Wisła nr 4 Wisła 5-8 stanowisk łodziowych
Wisła nr 5 Wisła

6-8 stanowisk łodziowych

Wisła nr 4 Kisielina  

3 stanowisko brodzone

Razem 14-19

Po zakończeniu połowu w ciągu miesiąca sprawozdanie z połowu w celu przedłożenia w Urzędzie Marszałkowskim z etapu wiosennego i jesiennego oraz zbiorcze opracowanie danych po zakończeniu połowów do końca roku 2016r. .

Metoda połowu:

Połów przy użyciu atestowanego agregatu prądotwórczego na prąd stały.

                               /określenie przedmiotu zamówienia/

  1. 2. Określenie istotnych warunków zamówienia:

  1. a). termin: terminy od 15 kwietnia do 30 listopada 2016r.

       /określenie terminu wykonania zamówienia lub terminów szczegółowych/

  1. b). warunki płatności:

                  /przelew /termin, ew. raty/

  1. c). kryteria oceny ofert:

Cena oraz doświadczenie w przeprowadzaniu elektropołowów. Propozycja ilości stanowisk na badanych obwodach Rzeki Wisły nr 4 i 5 wraz z dopływami. Połowy wiosenne i jesienne.

/wskazać jakie/

  1. d). inne :

Dodatkowym atutem przy wyborze będzie informacja z jakimi Okręgami PZW współpracuje zespół badawczy.

/wskazać jakie/

  1. 3. Oferty należy składać:
  1.  ). w formie:X pisemnej  i X e-mail
  2. ). na adres: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie

ul. Ochronek 24, 33-100 Tarnów

Tel./Fax 14 621-33-92 adres e-mail: pzwtarnow@op.pl

              c).  do dnia 8 marca do godz. 15.30

 POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE