ZAPYTANIE OFERTOWE - BADANIE BILANSU ZA ROK OBROTOWY 2016
1.Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie, z siedzibą ul. Ochronek 24, 33 – 100 Tarnów, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym:
 
Przeprowadzenia badania bilansu za rok obrotowy 2016.


Stowarzyszenie nie jest zobligowane do przeprowadzenia obowiązkowego badania. Ostatnie badanie przeprowadzone było za rok 2012 i opinia była: bez zastrzeżeń. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, wpisane jest do KRS Rejestru Stowarzyszeń pod numerem 0000125934. 
Sprawozdanie nasze składa się z: bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz dodatkowych informacji i objaśnień.
 
                                /określenie przedmiotu zamówienia/
 
2.Określenie istotnych warunków zamówienia:
a)termin: zakończenie badania -  luty 2017r
        /określenie terminu wykonania zamówienia lub terminów szczegółowych/
b)warunki płatności: 
przelew w terminie 14 dni od daty wykonania usługi     /termin, ew. raty/ 
c)kryteria oceny ofert:
cena
/wskazać jakie/
d)inne: ----------------
/wskazać jakie/
 
 
3.Oferty należy składać:
a)w formie:x pisemnej   x faxu x e-mail
b)na adres: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie 
ul. Ochronek 24, 33-100 Tarnów  
Tel./Fax  14 621-33-92  adres e-mail: pzwtarnow@op.pl
c)do dnia 29.07.2016  godz. 15.30.
 
 Podpis Dyrektora Biura
........................................................