ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2022

                                                                                     

                           Załącznik nr 3 do

Regulaminu udzielania zamówień dla przedsięwzięć dotowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 10.03.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2022

 

 1. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie, z siedzibą ul. Ochronek 24, 33 – 100 Tarnów, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu ryb reofilnych:

Przedsięwzięcia związane z ochroną bioróżnorodności biologicznej – przywrócenie naturalnej populacji świnki, certy oraz szczupaka dot. narybek jesienny w systemie rzeki Dunajec, Raba i Wisła, Uszwica i Białej Tarnowskiej .”

/określenie przedmiotu zamówienia/

 1. Gatunki: świnka narybek jesienny 145 tyś sztuk , certa narybek jesienny 30 tyś sztuk, szczupak narybek jesienny 1000 kg
 1. Określenie istotnych warunków zamówienia:
 1. termin: od 15 września do 30 października 2022r.

/określenie terminu wykonania zamówienia lub terminów szczegółowych/

 1. warunki płatności:

przelew 7 dni od dnia odbioru materiału zarybieniowego /termin, ew. raty/

 1. kryteria oceny ofert:

- doświadczenie w produkcji karpiowatych ryb reofilnych oraz drapieżników ,

- możliwość wyprodukowania narybków o genotypie zgodnym z naturalnym genotypem ryb z dolnego Dunajca,

- możliwość hodowli narybku w warunkach zbliżonych do naturalnych z możliwością częściowego udziału pokarmu naturalnego (dopuszczenie do kontroli warunków chowu przez zamawiającego),

- odbiór po 15 września 2022r. , wymagana wielkość ryb nie mniejsza Lt = 6,0 przy śwince i cercie oraz szczupak 3-4 szt/kg zapewnienie własnego profesjonalnego transportu materiału w miejsca zarybień wskazane przez zamawiającego,

- cena

/wskazać jakie/

 1. inne:

/wskazać jakie/

 1. Oferty należy składać:
 1. w formie: x pisemnej                                            x e-mail
 2. na adres pzwtarnow@op.pl lub Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie ul. Ochronek 24 33-100 Tarnów
 3. do dnia 24.06.2022r.

           

p