Anulowanie zezwoleń procedura
 1. Procedura podczas anulowania zezwolenia zgodnie z Uchwała ZO PZW w Tarnowie

 2. Postępowanie przygotowawcze powinno zakończyć się w terminie 60 dni od daty podjęcia decyzji o jego wszczęciu, z wyjątkiem spraw zawiłych lub gdy nastąpiły inne okoliczności, które nakazują jego wydłużenie.

 3. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia przez członka PZW, obowiązków określonych w § 14 ust. 1 pkt 1 – 7 i 9 Statutu PZW, rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania przygotowawczego, w którym określa czyn będący przedmiotem postepowania oraz jego kwalifikację. Wszczęcie postępowania albo wydanie postanowienia o odmowie jego wszczęcia winno nastąpić w ciągu 30 dni, od powzięcia przez rzecznika dyscyplinarnego informacji o popełnieniu przewinienia.

 4. W toku postępowania przygotowawczego rzecznik dyscyplinarny może:

  - przesłuchiwać świadków,

  - gromadzić dokumenty,

  - żądać od władz i organów Związku odpisów i kopii uchwał, protokołów oraz innych

  dokumentów, mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy,

  - powoływać biegłych,

  - przeprowadzić wizję lokalną,

  - wykonywać inne czynności, zgodne z przepisami Statutu PZW i niniejszego Regulaminu,

  zmierzające do wyjaśnienia sprawy.

 5. Wezwania, zawiadomienia oraz inne pisma, od których daty doręczenia biegną terminy, doręcza się przez pocztę lub inny uprawniony podmiot zajmujący się doręczaniem korespondencji – za potwierdzeniem odbioru. Dokumenty takie mogą być również doręczane za pomocą korespondencji elektronicznej za zgodą uczestników postępowania.

 6. Wyznaczenie terminu rozprawy przed sądem koleżeńskim winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty złożenia wniosku przez rzecznika dyscyplinarnego.

 7. Karami wymierzanymi przez sąd koleżeński są:

  1) upomnienie

  2) nagana

  3) zawieszenie w prawach członka na okres od miesiąca do dwóch lat. Karę wymierza się w latach i miesiącach.

  4) wykluczenie ze Związku z równoczesnym pozbawieniem wszelkich odznak Związku

  i tytułu Członka Honorowego PZW.

 8. Na podstawie wyników przeprowadzonego postępowania dowodowego, sąd koleżeński po odbyciu narady wydaje orzeczenie, w którym:

  1) uznaje obwinionego za winnego zarzucanego przewinienia i wymierza mu karę,

  2) uniewinnia obwinionego od zarzutu popełnienia zarzucanego mu przewinienia,

  3) umarza postępowanie, w przypadku:

  a) postępowanie przygotowawcze nie potwierdziło popełnienia przewinienia,

  b) nastąpiło przedawnienie karalności,

  c) postępowanie co do tego samego czynu i tego samego obwinionego zostało

  prawomocnie zakończone lub wcześniej wszczęte toczy się,

  d) obwiniony zmarł,

  e) społeczna szkodliwość czynu jest dla PZW znikoma.