Składki członkowskie 2023

                                                                                                                                 Załącznik Nr 1

                                                                                                                                       do Uchwały

 nr  52/IX/2022 ZG PZW

z dnia 24 września 2022 r.

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

w  2023 r.

LPtreść Kwota
1. Składka członkowska  pełna  150,00 zł
2.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) młodzież szkolna i studenci od 17 do 24 lat

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

 38,00 zł
3.

Składka członkowska ulgowa 50%

1)  członkowie odznaczeni  złotą odznaką PZW

2) członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 75,00 zł
4.

Składka członkowska ulgowa 25%

- odznaczeni srebrną odznaką PZW

113,00 zł
5.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW – do 100%

 

30,00 zł 

0-30 zł

6. Legitymacja członkowska 10,00 zł

 

 

Uwaga:

 1. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych  PZW. Podstawą do wydania zezwolenia jest wklejony do legitymacji znaczek   „ Członek Honorowy PZW”.
 2. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
 3. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu (w granicach określonych niniejszą uchwałą).

                                                                                                                                            Załącznik nr  2

                                                                                                                                           do Uchwały

 nr 52/IX/2022 ZG PZW

z dnia  24 września  2022 r.

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2023 r.

 

 

 1. 1. Młodzież do lat 14, niezrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
 2. 2. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego i posiadaniem w legitymacji hologramu „ Członek Honorowy PZW”
 3. 3. Członkowie PZW w wieku 17-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.
 4. 4. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
 5. 5. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 6. 6. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.
 7. 7. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.
 8. 8. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.
Składki okręgowe 2023

     Załącznik nr 1 do Uchwały  Zarządu Okręgu  nr  22 z dnia  26.10.2022

Tabela  opłat i składek  członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód

w Okręgu PZW Tarnów na rok 2023

 

Rodzaj składki rocznej

Cena zł

DOSTĘPNE WODY Załącznik

PODSTAWOWA

ULGOWA

UCZESTNIK

1.

Składka Członkowska  na ochronę i zagospodarowanie wód Pełna roczna: P

480,00 zł

430,00 zł

290,00 zł

1,2,3,4

 2.

Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Niepełna roczna N

180,00 zł

130,00 zł

40,00 zł

1

360,00 zł

310,00 zł

220,00 zł

2

3.

Składka Uzupełniająca U  Do Składki Członkowskiej Niepełnej (podstawowa, ulgowej, uczestnika)  w Okręgu PZW Tarnów

 

a)

Składka Uzupełniająca U

  20,00 zł

20, 00 zł

 20, 00 zł

1

b)

 200,00 zł

200,00 zł

200,00 zł

2

d)

  50, 00 zł

        50,00 zł

       50, 00 zł

3

e)

   50,00 zł

        50,00 zł

       zwolniony

4

4.

Składka Członkowska  na ochronę i zagospodarowanie wód okresowa na wybrane  obwody rybackie rzeki, zbiorniki, stawy.

a)

1-dniowa na  wody otwarte zał. 1

30,00 zł

Dla członków PZW

1

b)

1-dniowa na wody zał. 2,3

50,00 zł

Dla członków PZW

2,3,

c)

         + środki pływające

55,00 zł

2,3,4

d)

3 dniowa na wody otwarte zał.1

75,00 zł

Dla członków PZW

1

e)

3 dniowa na wody zał. 2,3

115,00 zł

Dla członków PZW

2,3

f)

+ środki pływające

120,00 zł

2,3,4

g)

7 dniowa na wody otwarte zał. 1

120,00 zł

Dla członków PZW

1

h)

7 dniowa na wody zał. 2,3

180,00 zł

Dla członków PZW

2,3

i)

+ środki pływające

190,00 zł

2,3,4

 

 

1.

Egzamin na kartę wędkarską

30,00 zł

Zwolnienia w opłacie należą do decyzji Zarządów Kół

 

 

 

 

Uwagi i wyjaśnienia

Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Pełna podstawowa: P -  Dla członków PZW, którym nie przysługują żadne zniżki.

 

Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Pełna Ulgowa: Dla członków PZW odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW studentów i młodzieży uczącej się w wieku od 17 do 24 lat, członków PZW mężczyzn powyżej 65-go życia a kobiet powyżej 60-go roku życia, dla członków PZW, których współmałżonek uiścił składki za wędkowanie oraz członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym  stopniu niepełnosprawności.

Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Pełna Uczestnik: Dla młodzieży do lat 16-tu z zastrzeżeniem, że osoba poniżej 14-tego roku życia  może wędkować jedynie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę wędkarską. Młodzieży do lat 16-tu zabrania się wędkowania w porze nocnej bez opieki osoby pełnoletniej.

Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Niepełna (podstawowa),: Dla członków PZW, którym nie przysługują żadne zniżki i rezygnują z niektórych wód lub metod wędkowania.

Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Niepełna (ulgowa) Dla członków PZW odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW, studentów i młodzieży uczącej się w wieku od 17 do 24 lat, członków PZW mężczyzn powyżej 65-go życia  a kobiet powyżej 60-go roku życia, dla członków PZW, których współmałżonek uiścił składki za wędkowanie oraz członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym  stopniu niepełnosprawności  i rezygnuje z niektórych wód lub metod wędkowania.

Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Niepełna (uczestnika) - dla młodzieży do lat 16-tu zastrzeżeniem, że osoba poniżej 14-tego roku życia  może wędkować jedynie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę wędkarską. Młodzieży do lat 16-tu zabrania się wędkowania w porze nocnej bez opieki osoby pełnoletniej i rezygnują z niektórych wód lub metod wędkowania.

Składki Uzupełniające U  Do Składki Członkowskiej Niepełnej (podstawowej, ulgowej, uczestnika) w Okręgu PZW Tarnów dla Członków, którzy zamierzają skorzystać z większej ilości wód z niektórych wód lub metod wędkowania.

         

Szczegółowe wyjaśnienia dot. ulg i zwolnień w opłacie składek oraz o sposobie ich uiszczenia:

 1. Honorowi członkowie PZW oraz odznaczeni złotą z wieńcami odznaką PZW są zwolnieni ze składek członkowskich niepełnych na zagospodarowanie i ochronę wód. Obowiązuje wpis do legitymacji członkowskiej na podstawie legitymacji odznaki PZW.
 2. Członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW płacą ulgową składkę członkowską pełną (na potrzeby finansowania zadań organizacyjnych i sportu wędkarskiego oraz na potrzeby zagospodarowania i ochrony wód).
 3. Składki okresowe nie są objęte ulgami.
 4. Nie ma ulg przy składce uzupełniającej, płacą  wszyscy którzy chcą korzystać z wód załącznik nr 2
 5. Wykupienie składki uzupełniającej na środki pływające jest możliwe tylko po wykupieniu załącznika nr 2  stawy (Trzydniaki, Trzydniaki S1, Narożniki, Kłaj + Starorzecze Rz. Raby, Kantoria, Komorów i Niwka, Bobrownik Wielkie)  
 6. Członek uczestnik z innego Okręgu PZW opłaca składki według załączonej tabeli.

 

Załącznik 1 wykaz wód:

Wszystkie rzeki, potoki  oraz zb. Czchów, zb. Skrzyszów  i staw Olszyny

Rzeka Wisła obwód rybacki nr 4 od ujścia rz. Raby do ujścia rz. Dunajec z dopływami, 

Rzeka Wisła obwód rybacki nr 5 od ujścia rz. Dunajec do ujścia rz. Wisłoki z dopływami, 

Rzeka Biała Tarnowska obwód rybacki nr 2 od ujścia potoku Kąśnianka do ujścia rz. Dunajec z dopływami, w tym zbiornik Skrzyszów na potoku Korzeń, 

Rzeka Raba obwód rybacki nr 5 od ujścia potoku Stradomka do ujścia rz. Wisły z dopływami + Starorzecze południowa część wzg. autostrady, 

Rzeka Dunajec obwód rybacki nr 6 (zbiornik Czchów od mostu wiszącego w m. Tropie i rzeka Łososina do wysokości ujścia potoku Białka) oraz nr 7, 8, 9 do ujścia rz. Wisły z dopływami, 

Rzeka Breń obwód rybacki nr 1 od źródeł do ujścia rz. Wisły z dopływami, 

Rzeka Uszwica obwód ryback

Załącznik 2 wykaz wód:  

Stawy pożwirowe (Niwka, Trzydniaki, Trzydniaki S1, Narożniki, Kantoria, Komorów, Bobrowniki Wielkie, Kłaj + Starorzecze rzeki Raby północna część względem autostrady )

Załącznik 3 wykaz wód:

Trzydniaki S2 oraz Bobrowniki "przed wałem"  złów i wypuść. Można wykupić tylko z załącznikiem nr 2

Załącznik 4 Połów ze środków pływających:

Obowiązuje na zbiornikach pożwirowych:  Komorów, Niwka, Narożniki, Bobrowniki Wielkie. Pozostałe zbiorniki pożwirowe obejmuje całkowity zakaz używania środków pływających.

Opłata nie dotyczy Członka Uczestnika. Może wędkować ze środków pływających tylko pod opieka osoby posiadającej w/w składkę.

Opłaty
Składki okręgowe 2023 całoroczne i okresowe dla niezrzeszonych

Dla osób niezrzeszonych i cudzoziemców

LPSkładka Członkowska Na Ochronę I Zagospodarowanie WódKwotaZałączniki
  OPŁATA CAŁOROCZNA     
       
1 Opłata Całoroczna na wszystkie wody  900,00 zł 1,2,3
2 Opłata całoroczna na wszystkie wody + środki pływające 950,00 zł 1,2,3,4
       
  OKRESOWE TYLKO WODY OTWARTE - RZEKI     
       
1 1-dniowa wody otwarte rzeki 50,00 zł 1
2 3-dniowa wody otwarte rzeki 110,00 zł 1
3 7-dniowa wody otwarte rzeki 220,00 zł 1
       
  OKRESOWE TYLKO STAWY - ZBIORNIKI POŻWIROWE     
       
1 Opłata 1-dniowa na wody  zał. 2 , 3   + środki pływające zał. 4 80,00 zł 2 , 3 , 4
2 Opłata 3-dniowa na wody  zał. 2 , 3  + środki pływające  zał. 4 200,00 zł 2 , 3 , 4
3 Opłata 7-dniowa na wody  zał. 2 , 3  + środki pływające  zał. 4 360,00 zł 2 , 3 , 4